دستگاه ساکشن تک شیشه ای را می توان به عنوان دکوری در منزل استفاده کرد

ساکشن اورژانسی یک مورد اساسی از تجهیزاتی است که باید به راحتی برای استفاده همه متخصصان مراقبت های بهداشتی در محیط بیمارستان در دسترس باشد.

استفاده از دستگاه ساکشن تک شیشه ای اضطراری می تواند در مواقع اضطراری حیاتی باشد، به عنوان مثال در هنگام مواجهه با استفراغ یا ترشحات. طبیعی است که فرض کنیم مکش اضطراری در حالت آماده باش نگه داشته می شود و استفاده از تجهیزات، طبیعتاً بصری است.

با این حال، هر دو محقق تجربیات شخصی داشتند که در آن به دلیل ناتوانی کارکنان بخش در استفاده مؤثر از مکش اضطراری، چه به دلیل کمبود در آمادگی تجهیزات یا ناتوانی اپراتور، ناامید شدند.

در اکثر محیط‌های بخش بیمارستان، دو نوع دستگاه ساکشن راه هوایی وجود دارد: ساکشن دیواری و تجهیزات ساکشن اضطراری که معمولاً روی ترولی ایست قلبی قرار دارند.

مشاهدات ما این بود که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای مکش دیواری در حالت آماده نگهداری قرار نمی گرفتند. پروتکل آماده سازی فضای تخت مستلزم این بود که کارکنان پرستاری فقط «در صورت لزوم» اتصالات مکش و اکسیژن را جایگزین کنند.

و آنچه به عنوان «ضروري» شناخته شد بيان نشد. به همین ترتیب، عملیات ساکشن اضطراری واگن برقی ایست قلبی شامل چندین مرحله پیچیده مختلف بود که ذاتاً برای اپراتور واضح نبود.

سپس محققان خواستند توانایی کارکنان بخش را برای استفاده از واحدهای مکش واگن برقی تصادف اضطراری اندازه گیری کنند. از دو بخش بازدید شد.

سناریوی ارائه شده مربوط به یک بیمار بود که در حال استفراغ و خفگی است. از کارمند خواسته می شود تا واحد مکش واگن برقی تصادف را راه اندازی کند.

سپس زمان‌بندی کردیم که هر یک از کارکنان چقدر طول می‌کشد تا واحد مکش را به درستی فعال کنند (فرایند پیچیده‌ای که شامل چندین مرحله غیر شهودی است.